I. Všeobecné ustanovenia

 1. Tieto nariadenia definujú všeobecné podmienky, spôsob poskytovania elektronických služieb a predaja uskutočňovaného prostredníctvom online obchodu www.sklepicecup.pl . Obchod prevádzkuje Krzysztof Swakoń, podnikajúci pod menom Krzysztof Swakoń Heureka, zapísaný v registri podnikateľov Centrálneho registra a informácií o hospodárskej činnosti, ktorý vedie minister podnikania a technológií na ul. Lwowska 16, 34-100 Wadowice, NIP 5510005542, REGON 120476511, ďalej len predávajúci.
 2. Kontakt s predávajúcim sa uskutočňuje prostredníctvom:
  1. e-mailová adresa: sklep@icecup.pl;
  2. na telefónnom čísle: +48 33 823 20 30;
 3. Tieto nariadenia sú nepretržite dostupné na webovej stránke www.sklepicecup.pl spôsobom, ktorý umožňuje ich získavanie, prehrávanie a zaznamenávanie ich obsahu kedykoľvek tlačením alebo ukladaním na nosiči.
 4. Predávajúci informuje, že používanie elektronických služieb môže byť spojené s hrozbou na strane každého používateľa internetovej siete, ktorá spočíva v možnosti zavedenia škodlivého softvéru do systému ICT zákazníka a získania a úpravy jeho údajov neoprávnenými osobami. Aby sa predišlo riziku vyššie uvedených hrozieb, mal by klient použiť vhodné technické opatrenia, ktoré minimalizujú ich výskyt, najmä antivírusové programy a firewall.

II. Definície

 1. Pracovné dni - to sú dni od pondelka do piatku okrem štátnych sviatkov;
 2. Zákazník - fyzická osoba, ktorá má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, fyzická osoba podnikajúca, právnická osoba alebo organizačná zložka, ktorá nie je právnickou osobou, ktorej osobitné ustanovenia priznávajú spôsobilosť na právne úkony, ktorá zadáva objednávku ako súčasť Online obchodu alebo používa iné Služby dostupné v Online obchode;
 3. Občiansky zákonník - zákon z 23. apríla 1964 (vestník zákonov č. 16, položka 93 v platnom znení);
 4. Účet - časť internetového obchodu pridelená danému zákazníkovi, prostredníctvom ktorej môže zákazník vykonávať konkrétne činnosti v rámci online obchodu;
 5. Spotrebiteľ - Zákazník, ktorý je spotrebiteľom v zmysle čl. 22 [1] Občianskeho zákonníka;
 6. Podnikateľ - Zákazník, ktorý je podnikateľom v zmysle čl. 43 [1] Občianskeho zákonníka;
 7. Podmienky - tento dokument;
 8. Produkt - produkt prezentovaný v internetovom obchode, ktorého popis je k dispozícii pre každý z prezentovaných produktov;
 9. Kúpna zmluva - zmluva o predaji tovaru v zmysle občianskeho zákonníka uzavretá medzi predávajúcim a zákazníkom;
 10. Služby - služby poskytované predajcom zákazníkom elektronickými prostriedkami v zmysle ustanovení zákona z 18. júla 2002 o poskytovaní elektronických služieb (Zbierka zákonov č. 144, položka 1204, v platnom znení). );
 11. Zákon o právach spotrebiteľa - zákon z 30. mája 2014 o právach spotrebiteľa (Journal of Laws 2014, č. 827);
 12. Zákon o poskytovaní elektronických služieb - zákon z 18. júla 2002 o poskytovaní elektronických služieb (Zbierka zákonov č. 144, položka 1204, v znení neskorších predpisov);
 13. Objednávka - Vyhlásenie zákazníka o zámere, zamerané priamo na uzatvorenie kúpnej zmluvy, najmä s uvedením druhu a množstva Tovaru.

III. Pravidlá používania online obchodu

 1. Používanie online obchodu je možné za predpokladu, že systém ICT používaný zákazníkom spĺňa nasledujúce minimálne technické požiadavky:
  1. počítač alebo mobilné zariadenie s prístupom na internet,
  2. prístup k e-mailom,
  3. Internetový prehliadač Internet Explorer verzie 11 alebo novšej, Firefox verzie 28.0 alebo novšej, Chrome verzie 32 alebo novšej, Opera verzie 12.17 alebo novšej, Safari verzie 1.1. alebo neskôr,
  4. povolenie súborov cookie a Javascript vo webovom prehliadači.
 2. Používanie online obchodu znamená akúkoľvek aktivitu zákazníka, ktorá vedie k tomu, aby sa oboznámil s obsahom obsiahnutým v obchode.
 3. Zákazník je povinný najmä:
  1. neposkytovať a neprenášať zákonom zakázaný obsah, napríklad obsah propagujúci násilie, hanlivý alebo porušujúci osobné práva a iné práva tretích strán,
  2. používať internetový obchod spôsobom, ktorý nenarúša jeho fungovanie, najmä použitím konkrétneho softvéru alebo zariadení,
  3. nevykonávať činnosti ako napríklad: odosielanie alebo zverejňovanie nevyžiadaných obchodných informácií (spam) ako súčasť online obchodu,
  4. používať internetový obchod spôsobom, ktorý nie je nepohodlný pre ostatných zákazníkov a predávajúceho,
  5. používať akýkoľvek obsah zverejnený v online obchode iba na osobné použitie,
  6. používa internetový obchod spôsobom, ktorý je v súlade s ustanoveniami zákona platného na území Poľskej republiky, s ustanoveniami nariadení, ako aj so všeobecnými zásadami používania internetu.

IV. Služby

 1. Predajca umožňuje používanie bezplatných Služieb prostredníctvom internetového obchodu, ktoré poskytuje Predajca 24 hodín denne, 7 dní v týždni.
 2. Služba vedenia účtu v online obchode je k dispozícii po registrácii. Registrácia prebieha vyplnením a prijatím registračného formulára, ktorý je k dispozícii na jednej zo stránok online obchodu. Zmluva o poskytovaní Služby spočívajúca v udržiavaní Účtu v internetovom obchode sa uzatvára na dobu neurčitú a je ukončená, keď Zákazník pošle žiadosť o vymazanie Účtu alebo pomocou tlačidla „Odstrániť účet“.
 3. Zákazník má možnosť dostávať obchodné informácie od predávajúceho vo forme správ zasielaných na e-mailovú adresu uvedenú zákazníkom (služba Newsletter). Za týmto účelom uveďte platnú e-mailovú adresu alebo aktivujte príslušné pole v registračnom formulári alebo objednávkovom formulári. Zákazník môže kedykoľvek odvolať súhlas so zasielaním obchodných informácií. Zmluva o poskytovaní služby Newsletter sa uzatvára na dobu neurčitú a je ukončená, keď zákazník pošle žiadosť o odstránenie svojej e-mailovej adresy z predplatného bulletinu alebo o odhlásenie pomocou odkazu uvedeného v správe zaslanej ako súčasť služby Newsletter.
 4. Zákazník má možnosť zaslať Predávajúcemu správu prostredníctvom kontaktného formulára. Zmluva o poskytovaní Služby spočívajúca v poskytnutí interaktívneho formulára umožňujúceho Klientom kontaktovať Predávajúceho sa uzatvára na dobu určitú a je ukončená odoslaním správy Klientom.
 5. Zákazník má možnosť zverejniť individuálne a subjektívne vyhlásenia týkajúce sa okrem iného aj v online obchode. k Tovaru alebo priebehu transakcie. Pridaním vyhlásení zákazník vyhlasuje, že má všetky práva na tento obsah, najmä autorské práva, súvisiace práva a práva priemyselného vlastníctva. Zmluva o poskytovaní Služby spočívajúca v uverejňovaní stanovísk k Tovaru v internetovom obchode sa uzatvára na dobu určitú a končí sa pridaním stanoviska.
 6. Vyhlásenia by mali byť jasné a zrozumiteľné a nesmú porušovať príslušné právne predpisy vrátane práv tretích strán - predovšetkým nesmú byť hanlivé, nesmú porušovať osobné práva ani predstavovať čin nekalej súťaže. Uverejnené vyhlásenia sa šíria na webových stránkach online obchodu.
 7. Uverejnením vyhlásenia Zákazník súhlasí s bezplatným použitím tohto vyhlásenia a jeho zverejnením Predávajúcim, ako aj s prípravou diel v zmysle zákona o autorských právach a súvisiacich právach (Journal of Laws 1994, č. 24, položka 83).
 8. Predajca má právo organizovať príležitostné súťaže a propagačné akcie, ktorých podmienky budú zakaždým zverejnené na webových stránkach Obchodu. Akcie v online obchode nie je možné kombinovať, pokiaľ Nariadenia danej propagácie neustanovujú inak.
 9. V prípade porušenia ustanovení tohto nariadenia zákazníkom, môže predávajúci po predchádzajúcej neúspešnej výzve na zastavenie alebo odstránenie porušení s príslušnou lehotou vypovedať zmluvu o poskytovaní služieb s výpovednou lehotou 14 dní.

V. Postup uzatvárania kúpnej zmluvy

 1. Informácie o Tovare poskytované na webových stránkach Obchodu, najmä ich popisy, technické a výkonové parametre a ceny, sú výzvou na uzavretie Zmluvy v zmysle článku. 71 Občianskeho zákonníka.
 2. Všetok tovar dostupný v online obchode je úplne nový a bol legálne uvedený na poľský trh.
 3. Podmienkou uskutočnenia objednávky je aktívny e-mailový účet.
 4. V prípade uskutočnenia objednávky prostredníctvom objednávkového formulára dostupného na webových stránkach online obchodu, objednávka je odoslaná predávajúcemu zákazníkom v elektronickej podobe a predstavuje ponuku na uzavretie dohody o predaji tovaru, ktorý je predmetom objednávky. Ponuka predložená v elektronickej podobe je pre zákazníka záväzná, ak Predávajúci zašle potvrdenie o prijatí na vykonanie Objednávky na e-mailovú adresu uvedenú Zákazníkom, čo predstavuje vyhlásenie Predávajúceho o prijatí ponuky Zákazníka a po jej prijatí Zákazníkom sa uzavrie kúpna zmluva.
 5. Objednávka v online obchode telefonicky, e-mailom alebo odoslaním správy prostredníctvom kontaktného formulára sa koná v pracovných dňoch a hodinách uvedených na webových stránkach online obchodu. Za týmto účelom by mal klient:
  1. počas telefonického rozhovoru, v obsahu e-mailu alebo v kontaktnom formulári adresovanom Predávajúcemu, uviesť názov Tovaru z rozsahu Tovaru na webových stránkach Obchodu a jeho množstvo,
  2. medzi spôsobmi doručenia a platby uvedenými na webových stránkach obchodu uveďte spôsob doručenia a spôsob platby,
  3. poskytnite údaje potrebné na dokončenie objednávky, najmä: meno a priezvisko, bydlisko a e-mailová adresa.
 6. Informácie o celkovej hodnote Objednávky uvedené v bode vyššie poskytuje Predávajúci vždy ústne po dokončení celej Objednávky alebo e-mailom informáciou, že z uzavretia Kúpnej zmluvy Zákazníkom vyplýva povinnosť zaplatiť objednanom Tovare sa v tomto okamihu uzatvára kúpna zmluva.
 7. V prípade zákazníka, ktorý je spotrebiteľom, zašle predávajúci po zadaní objednávky prostredníctvom telefónu, e-mailu alebo kontaktného formulára potvrdenie zákazníka o podmienkach zadanej objednávky.
 8. Zmluva je uzavretá, keď zákazník, ktorý je spotrebiteľom (v reakcii na potvrdenie podmienok objednávky zaslané predávajúcim), pošle e-mail na e-mailovú adresu predávajúceho, na ktorej zákazník: akceptuje obsah odoslanej objednávky a súhlasí s jej realizáciou a akceptuje obsah Nariadení a potvrdzuje, že si prečítal pokyny týkajúce sa odstúpenia od dohody.
 9. Po uzatvorení kúpnej zmluvy Predávajúci potvrdzuje Zákazníkovi jeho podmienky zaslaním na jeho e-mailovú adresu alebo písomne ​​na adresu uvedenú Zákazníkom.
 10. Kúpna zmluva sa uzatvára v poľštine v súlade s nariadeniami.

VI. Dodanie

 1. Dodanie tovaru je obmedzené na územie Poľskej republiky a uskutočňuje sa na adresu uvedenú zákazníkom pri zadávaní objednávky.
 2. Zákazník si môže zvoliť nasledujúce formy doručenia objednaného Tovaru:
  1. prostredníctvom kuriérskej spoločnosti;
  2. vyzdvihnutie na osobnom odbernom mieste predajcu.
 3. Predávajúci na webových stránkach Obchodu v popise Tovaru informuje Zákazníka o počte Pracovných dní potrebných na vybavenie Objednávky a jej doručenia, ako aj o výške poplatkov za dodanie Tovaru.
 4. Dátum doručenia a vykonania objednávky sa počíta do pracovných dní v súlade s bodom VII bod 2.
 5. Predajca poskytne zákazníkovi doklad o kúpe.
 6. Ak pre tovar, na ktorý sa vzťahuje objednávka, existuje iná doba vykonania, na celú objednávku sa vzťahuje najdlhšie obdobie platnosti objednávky.

VII. Ceny a spôsoby platby

 1. Ceny komodít sú uvedené v poľských zlotých a zahŕňajú všetky komponenty vrátane DPH, cla a ďalších poplatkov.
 2. Zákazník si môže zvoliť nasledujúce spôsoby platby:
  1. bankový prevod na bankový účet Predávajúceho (v takom prípade sa implementácia Objednávky začne potom, čo Predajca pošle Zákazníkovi potvrdenie prijatia Objednávky a zásielka sa uskutoční okamžite po pripísaní finančných prostriedkov na bankový účet Predajcu a po dokončení Objednávky);
  2. v hotovosti pri osobnom odbere - platba na osobnom odbernom mieste Predávajúceho (v takom prípade bude Objednávka spracovaná okamžite po tom, čo Predávajúci pošle Zákazníkovi potvrdenie o prijatí Objednávky a Tovar bude vydaný na osobnom odbernom mieste Predajcu);
  3. platba na dobierku, platba dodávateľom pri uskutočňovaní dodávky (v takom prípade sa implementácia objednávky a jej preprava začne po odoslaní potvrdenia objednávky predávajúcim zákazníkom a dokončení objednávky);
  4. elektronická platba (v takom prípade sa implementácia objednávky začne potom, čo predávajúci pošle zákazníkovi potvrdenie o prijatí objednávky a potom, čo predávajúci dostane zo systému fakturačného agenta informácie o platbe uskutočnenej zákazníkom a zásielka bude vykonaná okamžite po dokončení objednávky).
 3. Predávajúci na webových stránkach obchodu informuje zákazníka o dátume, ku ktorému je povinný zaplatiť za objednávku. V prípade, že Zákazník nezaplatí v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete, môže Predávajúci po neúspešnej výzve na zaplatenie s určením vhodného termínu odstúpiť od Zmluvy podľa čl. 491 Občianskeho zákonníka.

VIII. Právo na odstúpenie od dohody

 1. Zákazník, ktorý je spotrebiteľom, môže od zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu predložením príslušného vyhlásenia do 14 dní. Na dodržanie tejto lehoty stačí zaslať vyhlásenie pred uplynutím jeho platnosti.
 2. Zákazník môže formulovať vyhlásenie sám alebo môže použiť šablónu vyhlásenia uvedenú Predajcom na webových stránkach Obchodu.
 3. 14-dňová lehota sa počíta odo dňa, keď bol tovar dodaný, alebo v prípade zmluvy o poskytovaní služieb od dátumu jej uzavretia.
 4. Predávajúci po prijatí vyhlásenia o odstúpení od zmluvy spotrebiteľom zašle na e-mailovú adresu spotrebiteľa potvrdenie o prijatí vyhlásenia o odstúpení od zmluvy.
 5. Právo odstúpiť od zmluvy spotrebiteľom je vylúčené v prípade:
  1. o poskytovaní služieb, ak Predávajúci plne poskytoval službu s výslovným súhlasom Spotrebiteľa, ktorý bol pred začatím poskytovania informácie informovaný, že po vykonaní služby Predávajúcim stratí právo na odstúpenie od Zmluvy;
  2. Dohody, v ktorých cena alebo odmena závisí od výkyvov na finančnom trhu, nad ktorými nemá predávajúci kontrolu a ktoré sa môžu vyskytnúť pred konečným termínom na odstúpenie od zmluvy;
  3. o dohodu, ktorej predmetom služby je neprefabrikovaný tovar vyrobený podľa špecifikácie spotrebiteľa alebo slúžiaci na uspokojenie jeho individuálnych potrieb;
  4. O dohodu, ktorej predmetom služby sú Tovar, ktorý sa rýchlo zhoršuje alebo má krátku trvanlivosť;
  5. na dohodu, pri ktorej je predmetom služby Tovar dodávaný v zapečatenom obale, ktorý po otvorení balíka nie je možné z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov vrátiť, ak bol balík po dodaní otvorený;
  6. o dohodu, ktorej predmetom služby sú Výrobky, ktoré po dodaní vzhľadom na svoju povahu zostávajú neoddeliteľne spojené s inými položkami;
  7. pre dohodu, ktorej predmetom služby sú alkoholické nápoje, ktorých cena bola dohodnutá pri uzavretí kúpno-predajnej zmluvy a ktorých dodanie sa môže uskutočniť až po 30 dňoch a ktorých hodnota závisí od výkyvov na trhu, nad ktorým nemá predávajúci kontrolu;
  8. o dohodu, v ktorej spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho, aby za ním prišiel s neodkladnou opravou alebo údržbou; ak Predávajúci poskytuje ďalšie služby iné ako tie, ktoré požaduje Spotrebiteľ, alebo poskytuje Tovar iný ako náhradné diely potrebné na opravu alebo údržbu, má Spotrebiteľ právo odstúpiť od Zmluvy, pokiaľ ide o ďalšie služby alebo Tovary;
  9. o dohodu, ktorej predmetom služby sú zvukové alebo obrazové záznamy alebo počítačový softvér dodávaný v zapečatenom obale, ak bol balík po dodaní otvorený; dodávka novín, periodík alebo časopisov, s výnimkou dohody o predplatnom;
  10. zmluva uzavretá verejnou dražbou;
  11. Zmluvy o poskytovaní ubytovacích služieb, iných ako na bytové účely, preprava tovaru, požičiavanie automobilov, stravovanie, služby spojené s voľnočasovými, zábavnými, športovými alebo kultúrnymi podujatiami, ak zmluva určuje deň alebo obdobie poskytovania služieb;
  12. Zmluvy o dodávke digitálneho obsahu, ktoré sa nezaznamenávajú na hmotnom nosiči, ak sa plnenie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a po informovaní predávajúceho o strate práva na odstúpenie od zmluvy.
 6. V prípade odstúpenia od zmluvy na diaľku sa zmluva považuje za neplatnú. To, čo strany poskytli, sa vracia nezmenené, pokiaľ zmena nebola nevyhnutná na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti Tovaru. Vrátenie by sa malo uskutočniť okamžite, najneskôr do 14 dní. Zakúpený tovar je potrebné vrátiť na adresu: ul. Fortress 13, 34-122 Wieprz.
 7. Predávajúci vráti spotrebiteľovi okamžite, najneskôr však do 14 dní odo dňa prijatia vyhlásenia spotrebiteľa o odstúpení od zmluvy, všetky platby, ktoré vykonal, vrátane nákladov na doručenie tovaru. Predávajúci vráti platbu rovnakým spôsobom platby, aký použil spotrebiteľ, pokiaľ spotrebiteľ nesúhlasí s iným spôsobom vrátenia, pričom tento spôsob nebude mať za následok zahrnutie spotrebiteľa za každú cenu. Predávajúci môže zadržať vrátenie platieb prijatých od zákazníka, kým nie je položka vrátená, alebo kým zákazník nepredloží dôkaz o jej vrátení, v závislosti na tom, ktorá udalosť nastane skôr, pokiaľ sa neponúkol, že položku od zákazníka vyzdvihne sám.
 8. Ak si spotrebiteľ zvolil iný spôsob doručenia tovaru, ako je najlacnejší štandardný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim, nie je predávajúci povinný refundovať dodatočné náklady, ktoré spotrebiteľovi vzniknú.
 9. Zákazník znáša iba priame náklady na vrátenie Tovaru, pokiaľ Predajca nesúhlasil s tým, že bude znášať tieto náklady.

IX. Reklamácia tovaru v rámci záruky

 1. Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar bez vád.
 2. Predávajúci zodpovedá zákazníkovi, ktorý je spotrebiteľom, v rámci záruky za vady podľa podmienok článku. 556 - 576 Občianskeho zákonníka. Pokiaľ ide o klientov, ktorí sú podnikateľmi, je záruka vylúčená.
 3. Sťažnosti vyplývajúce z porušenia práv zákazníka zaručených zákonom alebo podľa týchto predpisov by mali byť zaslané na túto adresu: Krzysztof Swakoń Heureka, ul. Lwowska 16, 34-100 Wadowice, na e-mailovú adresu: sklep@icecup.pl, telefónne číslo +48 33 823 20 30.
 4. Za účelom posúdenia reklamácie by mal zákazník odoslať alebo doručiť reklamovaný tovar, pokiaľ je to možné, priložiť doklad o kúpe. Tovar je potrebné doručiť alebo zaslať na adresu: ul. Fortress 13, 34-122 Wieprz.
 5. Predajca sa zaväzuje, že každú reklamáciu posúdi do 14 dní.
 6. V prípade, že dôjde k nedostatkom v reklamácii, Predávajúci vyzve zákazníka, aby ju v nevyhnutnom rozsahu doplnil okamžite, najneskôr však do 7 dní odo dňa prijatia žiadosti zákazníkom.

X. Sťažnosti týkajúce sa poskytovania elektronických služieb

 1. Zákazník môže predávajúcemu podať sťažnosť v súvislosti s fungovaním obchodu a používaním služieb. Sťažnosti je možné podať písomne ​​na túto adresu: Krzysztof Swakoń Heureka, ul. Lwowska 16, 34-100 Wadowice, na e-mailovú adresu: sklep@icecup.pl, telefónne číslo +48 33 823 20 30.
 2. V reklamácii by mal zákazník uviesť svoje meno a priezvisko, korešpondenčnú adresu, typ a popis problému.
 3. Predávajúci sa zaväzuje, že každú reklamáciu posúdi do 14 dní a ak to nebude možné, bude počas tejto doby informovať zákazníka, kedy bude reklamácia posúdená. V prípade zistenia nedostatkov reklamácie vyzve Predávajúci Zákazníka k jeho doplneniu v nevyhnutnom rozsahu do 7 dní odo dňa prijatia žiadosti Zákazníkom.

XI. Záruky

 1. Na tovar môže byť poskytnutá záruka výrobcu.
 2. V prípade Tovaru, na ktorý sa vzťahuje záruka, sú v popise Tovaru na webových stránkach Obchodu vždy uvedené informácie o existencii a obsahu záruky a o období, na ktoré bola poskytnutá.

XII. Metódy mimosúdnej sťažnosti a nápravy

 1. Zákazník, ktorý je spotrebiteľom, má okrem iného aj svoje nasledujúce možnosti pre postupy mimosúdnej sťažnosti a nápravy:
  1. je oprávnená obrátiť sa na stály priateľský spotrebiteľský súd pôsobiaci pri obchodnej inšpekcii so žiadosťou o urovnanie sporu vyplývajúceho z uzatvorenej kúpnej zmluvy;
  2. je oprávnená obrátiť sa na provinčného inšpektora obchodnej inšpekcie so žiadosťou o začatie mediačného konania týkajúceho sa priateľského urovnania sporu medzi zákazníkom a predávajúcim;
  3. môže získať bezplatnú pomoc pri riešení sporu medzi zákazníkom a predávajúcim, a to aj prostredníctvom bezplatnej pomoci poviatskeho (mestského) ombudsmana pre spotrebiteľov alebo sociálnej organizácie, ktorej zákonné úlohy zahŕňajú ochranu spotrebiteľa (vrátane spotrebiteľskej federácie, Združenia poľských spotrebiteľov) . Poradenstvo poskytuje spotrebiteľská federácia na bezplatnej telefónnej linke pomoci +48 800 007 707 a Združenie poľských spotrebiteľov na e-mailovej adrese: bilety@dlakonsumentow.pl;
  4. Podajte svoju sťažnosť prostredníctvom online platformy EÚ ODR, ktorá je k dispozícii na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

XIII. Ochrana osobných údajov

 1. Osobné údaje poskytnuté zákazníkom zhromažďuje a spracúva predávajúci v súlade s platnými právnymi predpismi a v súlade s pravidlami ochrany osobných údajov dostupnými na webových stránkach obchodu.

XIV. Záverečné ustanovenia

 1. Všetky práva na Online obchod, vrátane autorských práv, práv duševného vlastníctva na jeho meno, internetovú doménu, webový server online obchodu, ako aj na formuláre a logá, patria Predajcovi a môžu byť použité iba spôsobom, ktorý je uvedený a v súlade s nariadeniami.
 2. Ustanovenia týkajúce sa spotrebiteľa obsiahnuté v týchto predpisoch týkajúce sa odstúpenia od zmluvy a sťažností sa vzťahujú na fyzickú osobu uzatvárajúcu zmluvu priamo súvisiacu s jej obchodnou činnosťou, ak obsah tejto zmluvy preukáže, že pre túto osobu nemá profesionálnu povahu, čo má za následok najmä z predmetu svojej podnikateľskej činnosti, sprístupnené na základe ustanovení o centrálnom registri a informáciách o hospodárskej činnosti. Ustanovenia o postupoch mimosúdnej sťažnosti a opravných prostriedkov sa neuplatňujú.
 3. Riešenie akýchkoľvek sporov medzi Predávajúcim a Zákazníkom, ktorý je Spotrebiteľom, sa predloží príslušným súdom v súlade s príslušnými ustanoveniami Občianskeho súdneho poriadku.
 4. Riešenie akýchkoľvek sporov medzi Predávajúcim a Zákazníkom, ktorý je Podnikateľom, sa predloží súdu, ktorý má jurisdikciu podľa sídla Predávajúceho.
 5. V záležitostiach, na ktoré sa nevzťahujú tieto nariadenia, sa vzťahujú ustanovenia občianskeho zákonníka, ustanovenia zákona o poskytovaní elektronických služieb, ustanovenia zákona o právach spotrebiteľa a ďalšie príslušné ustanovenia poľského práva.
 6. Každý zákazník bude informovaný o akýchkoľvek zmenách v týchto nariadeniach prostredníctvom informácií na hlavnej stránke online obchodu, ktoré obsahujú zoznam zmien a dátum nadobudnutia účinnosti. Zákazníci, ktorí majú účet, budú navyše informovaní o zmenách spolu s ich zhrnutím na nimi uvedenú e-mailovú adresu. Dátum nadobudnutia účinnosti zmien nebude kratší ako 14 dní odo dňa ich oznámenia. Pokiaľ Zákazník, ktorý má Zákaznícky účet, neprijme nový obsah Predpisov, je povinný túto skutočnosť oznámiť Predávajúcemu do 14 dní odo dňa oznámenia zmeny týchto Predpisov. Oznámenie Predajcu o neprijatí nového obsahu Predpisov má za následok vypovedanie Zmluvy.
Loading...