I. Obecná ustanovení

 1. Tato nařízení definují obecné podmínky, způsob poskytování služeb elektronickými prostředky a prodej prováděný prostřednictvím internetového obchodu www.sklepicecup.pl . Obchod provozuje Krzysztof Swakoń, podnikající pod jménem Krzysztof Swakoń Heureka, zapsaný do rejstříku podnikatelů centrálního rejstříku a informací o hospodářské činnosti vedeného ministrem podnikání a technologií na ul. Lwowska 16, 34-100 Wadowice, NIP 5510005542, REGON 120476511, dále jen prodávající.
 2. Kontakt s prodejcem probíhá prostřednictvím:
  1. e-mailová adresa: sklep@icecup.pl;
  2. telefonicky: +48 33 823 20 30;
 3. Tato nařízení jsou nepřetržitě dostupná na webových stránkách www.sklepicecup.pl způsobem, který umožňuje jejich získání, přehrávání a záznam jejich obsahu kdykoli tiskem nebo uložením na nosiči.
 4. Prodejce informuje, že používání elektronických služeb může být spojeno s hrozbou ze strany každého uživatele internetové sítě, která spočívá v možnosti zavedení škodlivého softwaru do systému ICT zákazníka a získání a úpravě jeho údajů neoprávněnými osobami. Aby se předešlo riziku výše uvedených hrozeb, měl by Klient použít vhodná technická opatření, která minimalizují jejich výskyt, zejména antivirové programy a firewall.

II. Definice

 1. Pracovní dny - to jsou dny od pondělí do pátku, kromě státních svátků;
 2. Zákazník - fyzická osoba, která má plnou způsobilost k právním úkonům, fyzická osoba podnikající, právnická osoba nebo organizační složka, která není právnickou osobou, jejíž zvláštní ustanovení přiznávají způsobilost k právním úkonům, která zadává objednávku v jako součást internetového obchodu nebo využívá jiné služby dostupné v internetovém obchodě;
 3. občanský zákoník - zákon ze dne 23. dubna 1964 (věstník zákonů č. 16, položka 93, ve znění pozdějších předpisů);
 4. Účet - část online obchodu přiřazená danému zákazníkovi, pomocí níž může zákazník v rámci online obchodu provádět konkrétní činnosti;
 5. Spotřebitel - Zákazník, který je spotřebitelem ve smyslu článku. 22 [1] občanského zákoníku;
 6. Podnikatel - Zákazník, který je podnikatelem ve smyslu čl. 43 [1] občanského zákoníku;
 7. Podmínky - tento dokument;
 8. Produkt - produkt prezentovaný v internetovém obchodě, jehož popis je k dispozici u každého z prezentovaných produktů;
 9. Kupní smlouva - Smlouva o prodeji zboží ve smyslu občanského zákoníku uzavřená mezi prodávajícím a zákazníkem;
 10. Služby - služby poskytované prodejcem zákazníkům elektronickými prostředky ve smyslu ustanovení zákona ze dne 18. července 2002 o poskytování elektronických služeb (Sbírka zákonů č. 144, položka 1204, ve znění pozdějších předpisů) );
 11. Zákon o právech spotřebitele - zákon ze dne 30. května 2014 o právech spotřebitele (Journal of Laws 2014, č. 827);
 12. Zákon o poskytování elektronických služeb - zákon ze dne 18. července 2002 o poskytování elektronických služeb (věstník zákonů č. 144, položka 1204, ve znění pozdějších předpisů);
 13. Objednávka - Prohlášení zákazníka o záměru zaměřené přímo na uzavření kupní smlouvy, zejména s uvedením druhu a množství Zboží.

III. Pravidla pro používání online obchodu

 1. Používání online obchodu je možné za předpokladu, že IT systém používaný zákazníkem splňuje následující minimální technické požadavky:
  1. počítač nebo mobilní zařízení s přístupem k internetu,
  2. přístup k e-mailu,
  3. Internetový prohlížeč Internet Explorer verze 11 nebo novější, Firefox verze 28.0 nebo novější, Chrome verze 32 nebo novější, Opera verze 12.17 nebo novější, Safari verze 1.1. nebo později,
  4. povolení cookies a Javascript ve webovém prohlížeči.
 2. Používáním online obchodu se rozumí jakákoli aktivita zákazníka, která vede k tomu, že se seznámí s obsahem obsaženým v obchodu.
 3. Zákazník je povinen zejména:
  1. neposkytovat ani přenášet obsah zakázaný zákonem, např. obsah, který propaguje násilí, je pomlouvačný nebo porušuje osobní práva a jiná práva třetích stran,
  2. používat online obchod způsobem, který nenarušuje jeho fungování, zejména používáním konkrétního softwaru nebo zařízení,
  3. v rámci internetového obchodu nepodnikat akce, jako například: odesílat nebo zveřejňovat nevyžádané obchodní informace (spam),
  4. používat online obchod způsobem, který není nepohodlný pro ostatní zákazníky a prodejce,
  5. používat jakýkoli obsah obsažený v internetovém obchodě pouze pro osobní použití,
  6. používat internetový obchod způsobem, který je v souladu s ustanoveními právních předpisů platných na území Polské republiky, ustanoveními nařízení a obecnými zásadami používání internetu.

IV. Služby

 1. Prodejce umožňuje používání bezplatných služeb prostřednictvím internetového obchodu, které mu poskytuje 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
 2. Služba vedení účtu v online obchodě je k dispozici po registraci. Registrace probíhá vyplněním a přijetím registračního formuláře, který je k dispozici na jedné ze stránek internetového obchodu. Smlouva o poskytování Služby spočívající v udržování Účtu v internetovém obchodě se uzavírá na dobu neurčitou a je ukončena, když Zákazník pošle požadavek na smazání Účtu nebo pomocí tlačítka „Smazat účet“.
 3. Zákazník má možnost přijímat obchodní informace od prodávajícího ve formě zpráv zasílaných na e-mailovou adresu uvedenou zákazníkem (služba Newsletter). Za tímto účelem musíte uvést platnou e-mailovou adresu nebo aktivovat příslušné pole v registračním formuláři nebo objednávkovém formuláři. Zákazník může kdykoli odvolat souhlas se zasíláním obchodních informací. Smlouva o poskytování služby Newsletter je uzavřena na dobu neurčitou a je ukončena, když zákazník pošle žádost o odstranění své e-mailové adresy z předplatného Newsletteru nebo o odhlášení pomocí odkazu obsaženého ve zprávě zaslané jako součást služby Newsletter.
 4. Zákazník má možnost zaslat prodejci zprávu prostřednictvím kontaktního formuláře. Smlouva o poskytování Služby spočívající v poskytnutí interaktivního formuláře umožňujícího zákazníkům kontaktovat Prodejce se uzavírá na dobu určitou a končí odesláním zprávy zákazníkem.
 5. Zákazník má možnost zveřejnit individuální a subjektivní prohlášení týkající se mimo jiné v internetovém obchodě. ke zboží nebo průběhu transakce. Přidáním prohlášení zákazník prohlašuje, že má veškerá práva k tomuto obsahu, zejména autorská práva, související práva a práva průmyslového vlastnictví. Smlouva o poskytování Služby spočívající v zveřejňování názorů na Zboží v internetovém obchodě je uzavřena na dobu určitou a bude ukončena přidáním stanoviska.
 6. Prohlášení by měla být jasná a srozumitelná a nesmí porušovat platné zákony, včetně práv třetích stran - zejména nesmí být hanlivá, nesmí porušovat osobní práva nebo představovat akt nekalé soutěže. Zveřejněná prohlášení jsou šířena na webových stránkách online obchodu.
 7. Odesláním prohlášení Zákazník souhlasí s volným použitím tohoto prohlášení a jeho zveřejněním Prodávajícím, jakož i s přípravou děl ve smyslu zákona o autorských právech a souvisejících právech (Journal of Laws 1994 č. 24, položka 83).
 8. Prodejce má právo pořádat příležitostné soutěže a propagační akce, jejichž podmínky budou pokaždé oznámeny na webových stránkách obchodu. Propagace v online obchodě nelze kombinovat, pokud předpisy dané propagace nestanoví jinak.
 9. V případě porušení ustanovení tohoto nařízení ze strany zákazníka může prodejce po neúspěšné výzvě k ukončení nebo odstranění porušení s příslušnou lhůtou vypovědět smlouvu o poskytování služeb se 14denní výpovědní lhůtou.

V. Postup uzavření kupní smlouvy

 1. Informace o zboží poskytované na webových stránkách obchodu, zejména jejich popisy, technické a výkonové parametry a ceny, představují výzvu k uzavření smlouvy ve smyslu čl. 71 občanského zákoníku.
 2. Veškeré zboží dostupné v internetovém obchodě je zcela nové a bylo legálně uvedeno na polský trh.
 3. Podmínkou zadání objednávky je aktivní e-mailový účet.
 4. V případě zadání objednávky prostřednictvím objednávkového formuláře, který je k dispozici na webových stránkách internetového obchodu, je objednávka předložena prodejci zákazníkem v elektronické podobě a představuje nabídku k uzavření smlouvy o prodeji zboží, které je předmětem objednávky. Nabídka podaná v elektronické podobě je pro zákazníka závazná, pokud prodávající zašle potvrzení o přijetí objednávky na e-mailovou adresu uvedenou zákazníkem, což představuje prohlášení prodávajícího o přijetí nabídky zákazníka a po jejím přijetí zákazníkem je uzavřena kupní smlouva.
 5. Objednávka v internetovém obchodě telefonicky, zasláním e-mailu nebo zasláním zprávy prostřednictvím kontaktního formuláře probíhá v pracovní dny a hodiny uvedené na webu online obchodu. K tomu by měl klient:
  1. uveďte během telefonního rozhovoru, v obsahu e-mailu nebo v kontaktním formuláři adresovaném prodejci, název zboží ze seznamu zboží na webových stránkách obchodu a jeho množství,
  2. uveďte způsob doručení a platební metodu ze způsobů doručení a platby uvedených na webových stránkách obchodu,
  3. uveďte údaje potřebné ke zpracování objednávky, zejména: jméno a příjmení, místo bydliště a e-mailovou adresu.
 6. Informace o celkové hodnotě objednávky uvedené v bodě výše poskytuje prodejce ústně po dokončení celé objednávky nebo e-mailem s informacemi, že z uzavření kupní smlouvy ze strany zákazníka vyplývá povinnost zaplatit u objednaného zboží je v tuto chvíli uzavřena kupní smlouva.
 7. V případě zákazníka, který je spotřebitelem, prodávající po zadání objednávky prostřednictvím telefonu, e-mailu nebo kontaktního formuláře zašle zákazníkovi potvrzení podmínek zadané objednávky.
 8. Smlouva je uzavřena, když zákazník, který je spotřebitelem (v reakci na potvrzení podmínek objednávky zaslané prodávajícím), zašle e-mail na e-mailovou adresu prodávajícího, na které zákazník: přijme obsah odeslané objednávky a souhlasí s jejím provedením a přijme obsah Nařízení a potvrzuje, že si přečetlo pokyny k odstoupení od smlouvy.
 9. Po uzavření kupní smlouvy prodávající potvrdí zákazníkovi jeho podmínky zasláním na e-mailovou adresu zákazníka nebo písemně na adresu uvedenou zákazníkem.
 10. Kupní smlouva se uzavírá v polštině v souladu s předpisy.

VI. Dodávka

 1. Dodání zboží je omezeno na území Polské republiky a provádí se na adresu uvedenou zákazníkem při zadávání objednávky.
 2. Zákazník si může zvolit následující způsoby dodání objednaného zboží:
  1. prostřednictvím kurýrní společnosti;
  2. vyzvednutí v místě osobního vyzvednutí prodejce.
 3. Prodávající na webových stránkách obchodu v popisu zboží informuje zákazníka o počtu pracovních dnů potřebných k dokončení objednávky a jejího doručení, jakož io výši poplatků za dodání zboží.
 4. Datum doručení a provedení objednávky se počítá do pracovních dnů v souladu s bodem Bod VII 2.
 5. Prodejce poskytne zákazníkovi doklad o nákupu.
 6. Pokud u Zboží, na které se vztahuje Objednávka, existuje jiné období implementace, platí pro celou Objednávku nejdelší doba platnosti objednávky.

VII. Ceny a způsoby platby

 1. Ceny komodit jsou uvedeny v polských zlotých a zahrnují všechny komponenty, včetně DPH, cel a dalších poplatků.
 2. Zákazník si může vybrat následující platební metody:
  1. bankovní převod na bankovní účet prodávajícího (v tomto případě bude realizace objednávky zahájena poté, co prodejce zašle zákazníkovi potvrzení přijetí objednávky a zásilka bude provedena okamžitě po připsání finančních prostředků na bankovní účet prodejce a dokončení objednávky);
  2. v hotovosti při osobním odběru - platba na osobním výdejním místě prodávajícího (v tomto případě bude objednávka zpracována okamžitě poté, co prodávající zašle zákazníkovi potvrzení přijetí objednávky a zboží bude vydáno v osobním výdejním místě prodávajícího);
  3. dobírka, platba dodavatelem při provádění dodávky (v tomto případě bude realizace objednávky a její přeprava zahájena poté, co prodávající zašle zákazníkovi potvrzení objednávky a dokončení objednávky);
  4. elektronická platba (v tomto případě bude implementace objednávky zahájena poté, co prodejce zašle zákazníkovi potvrzení přijetí objednávky a poté, co prodejce obdrží ze systému fakturačního agenta informace o platbě od zákazníka a zásilka bude provedena ihned po dokončení objednávky).
 3. Prodávající na webových stránkách obchodu informuje zákazníka o datu, ke kterému je povinen zaplatit za objednávku. V případě nezaplacení ze strany zákazníka ve lhůtě uvedené v předchozí větě může prodávající po neúspěšné výzvě k platbě se stanovením vhodného data odstoupit od smlouvy podle čl. 491 občanského zákoníku.

VIII. Právo na odstoupení od smlouvy

 1. Zákazník, který je spotřebitelem, může od smlouvy odstoupit bez udání důvodu podáním příslušného prohlášení do 14 dnů. Ke splnění této lhůty stačí zaslat prohlášení před vypršením platnosti.
 2. Zákazník může formulovat prohlášení sám nebo použít šablonu prohlášení poskytnutou prodejcem na webových stránkách obchodu.
 3. 14denní lhůta se počítá ode dne, kdy bylo Zboží dodáno, nebo, v případě Smlouvy o poskytování Služeb, od data jejího uzavření.
 4. Prodávající po obdržení prohlášení o odstoupení od smlouvy spotřebitelem zašle na jeho e-mailovou adresu potvrzení o přijetí prohlášení o odstoupení od smlouvy.
 5. Právo odstoupit od smlouvy spotřebitelem je vyloučeno v případě:
  1. o poskytování služeb, pokud prodávající plně poskytl službu s výslovným souhlasem spotřebitele, který byl před zahájením poskytování služby informován, že poté, co prodávající službu splní, ztratí právo na odstoupení od smlouvy;
  2. Smlouvy, jejichž cena nebo odměna závisí na výkyvech na finančním trhu, nad nimiž nemá prodejce kontrolu a které mohou nastat před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy;
  3. za dohodu, kde předmětem služby je neprefabrikované zboží vyrobené podle specifikace spotřebitele nebo sloužící k uspokojení jeho individuálních potřeb;
  4. o dohodu, kde předmětem služby je zboží, které se rychle zhoršuje nebo má krátkou trvanlivost;
  5. k dohodě, kde předmětem služby je Zboží dodávané v zapečetěném obalu, které po otevření balíčku nelze z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů vrátit, pokud bylo balení po dodání otevřeno;
  6. k dohodě, kde předmětem služby jsou Produkty, které po dodání zůstávají vzhledem ke své povaze neoddělitelně spojeny s jinými položkami;
  7. u dohody, kde jsou předmětem služby alkoholické nápoje, jejichž cena byla dohodnuta při uzavření kupní smlouvy a jejichž dodání může proběhnout až po 30 dnech a jejichž hodnota závisí na výkyvech trhu, nad nimiž nemá prodejce kontrolu;
  8. u smlouvy, ve které spotřebitel výslovně požádal prodávajícího, aby za ním přišel za účelem neodkladné opravy nebo údržby; pokud Prodávající poskytuje další služby jiné než ty, které požaduje Spotřebitel, nebo pokud dodává Zboží jiné než náhradní díly nezbytné pro opravu nebo údržbu, má Spotřebitel právo odstoupit od Smlouvy, pokud jde o další služby nebo Zboží;
  9. u dohody, kde jsou předmětem služby zvukové nebo vizuální záznamy nebo počítačový software dodávaný v zapečetěném obalu, pokud byl balíček po dodání otevřen; dodávka novin, periodik nebo časopisů, s výjimkou smlouvy o předplatném;
  10. Smlouva uzavřená veřejnou dražbou;
  11. Smlouvy o poskytování ubytovacích služeb, jiných než pro rezidenční účely, přeprava zboží, pronájem automobilů, stravování, služby spojené s volným časem, zábavou, sportem nebo kulturními akcemi, pokud smlouva uvádí den nebo dobu poskytování služby;
  12. Smlouvy na dodávku digitálního obsahu, který se nezaznamenává na hmotném nosiči, pokud plnění začalo s výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty k odstoupení od smlouvy a po informování prodávajícího o ztrátě práva odstoupit od smlouvy.
 6. V případě odstoupení od smlouvy na dálku se smlouva považuje za neplatnou. To, co strany poskytly, se vrací beze změny, ledaže by změna byla nezbytná k určení povahy, vlastností a funkčnosti Zboží. Vrácení by mělo být provedeno okamžitě, nejpozději do 14 dnů. Zakoupené zboží by mělo být vráceno na adresu: ul. Twierdza 13, 34-122 Wieprz.
 7. Prodávající vrátí spotřebiteli neprodleně, nejpozději však do 14 dnů ode dne obdržení prohlášení spotřebitele o odstoupení od smlouvy, veškeré platby, které provedl, včetně nákladů na dodání zboží. Prodávající vrátí platbu pomocí stejného způsobu platby, jaký používá spotřebitel, pokud spotřebitel nesouhlasí s jiným způsobem vrácení, a tento způsob nebude spotřebitele za žádnou cenu zahrnovat. Prodávající může zadržet vrácení plateb přijatých od zákazníka, dokud nebude zboží vráceno nebo dokud zákazník neprokáže jeho vrácení, v závislosti na tom, která událost nastane dříve, pokud mu prodejce nenabídl, aby si zboží od zákazníka vyzvedl sám.
 8. Pokud si spotřebitel zvolil jiný způsob dodání zboží, než je nejlevnější standardní způsob doručení nabízený prodejcem, není prodávající povinen uhradit dodatečné náklady, které spotřebiteli vzniknou.
 9. Zákazník nese pouze přímé náklady na vrácení Zboží, pokud Prodávající nesouhlasí s tím, že ponese tyto náklady.

IX. Stížnosti na zboží v rámci záruky

 1. Prodávající se zavazuje dodat zboží bez vad.
 2. Prodávající odpovídá zákazníkovi, který je spotřebitelem, v rámci záruky za vady podle ustanovení článku. 556 - 576 občanského zákoníku. Ve vztahu ke klientům, kteří jsou podnikateli, je záruka vyloučena.
 3. Stížnosti vyplývající z porušení práv zákazníka zaručených zákonem nebo podle těchto předpisů zasílejte na následující adresu: Krzysztof Swakoń Heureka, ul. Lwowska 16, 34-100 Wadowice, na e-mailovou adresu: sklep@icecup.pl, telefonní číslo +48 33 823 20 30.
 4. Za účelem posouzení reklamace by měl zákazník zaslat nebo doručit reklamované zboží, pokud možno přiložit doklad o nákupu. Zboží musí být doručeno nebo odesláno na adresu: ul. Twierdza 13, 34-122 Wieprz.
 5. Prodejce se zavazuje, že každou stížnost posoudí do 14 dnů.
 6. V případě nedostatků v reklamaci prodávající vyzve zákazníka, aby jej v nezbytném rozsahu doplnil okamžitě, nejpozději však do 7 dnů ode dne přijetí žádosti zákazníkem.

X. Stížnosti týkající se poskytování elektronických služeb

 1. Zákazník může podat stížnost prodávajícímu v souvislosti s fungováním obchodu a používáním služeb. Stížnosti lze podávat písemně na následující adresu: Krzysztof Swakoń Heureka, ul. Lwowska 16, 34-100 Wadowice, na e-mailovou adresu: sklep@icecup.pl, telefonní číslo +48 33 823 20 30.
 2. V rámci stížnosti by měl zákazník uvést své jméno a příjmení, korespondenční adresu, typ a popis problému.
 3. Prodávající se zavazuje, že každou stížnost posoudí do 14 dnů, a pokud to nebude možné, bude během této doby informovat zákazníka, kdy bude stížnost posouzena. V případě nedostatků v reklamaci vyzve prodávající zákazníka k jeho doplnění v nezbytném rozsahu do 7 dnů ode dne přijetí žádosti zákazníkem.

XI. Záruky

 1. Na zboží se může vztahovat záruka výrobce.
 2. V případě zboží, na které se vztahuje záruka, jsou v popisu zboží na webových stránkách obchodu vždy uvedeny informace o existenci a obsahu záruky a o období, na které byla poskytnuta.

XII. Metody mimosoudního řešení stížností a nápravy

 1. Zákazník, který je spotřebitelem, má mimo jiné následující možnosti pro postupy mimosoudního řešení stížností a opravných prostředků:
  1. je oprávněna obrátit se na stálý smírný spotřebitelský soud působící u obchodní inspekce se žádostí o urovnání sporu vyplývajícího z uzavřené kupní smlouvy;
  2. je oprávněn obrátit se na provinčního inspektora obchodní inspekce se žádostí o zahájení mediačního řízení týkajícího se smírného urovnání sporu mezi zákazníkem a prodávajícím;
  3. může získat bezplatnou pomoc při řešení sporu mezi zákazníkem a prodávajícím, rovněž s využitím bezplatné pomoci poviatského (městského) ombudsmana spotřebitelů nebo sociální organizace, jejíž zákonné úkoly zahrnují ochranu spotřebitele (včetně spotřebitelské federace, Asociace polských spotřebitelů) . Poradenství poskytuje spotřebitelská federace na bezplatné lince pro pomoc spotřebitelům +48 800 007 707 a sdružení polských spotřebitelů na e-mailové adrese: bilety@dlakonsumentow.pl;
  4. podejte stížnost prostřednictvím online platformy EU ODR, která je k dispozici na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

XIII. Ochrana osobních údajů

 1. Osobní údaje poskytnuté zákazníky shromažďuje a zpracovává prodejce v souladu s platnými zákony a v souladu se zásadami ochrany osobních údajů dostupnými na webových stránkách obchodu.

XIV. Závěrečná ustanovení

 1. Všechna práva k online obchodu, včetně autorských autorských práv, práv k duševnímu vlastnictví k jeho jménu, internetové doméně, webové stránce online obchodu, jakož i k formulářům a logům, patří prodejci a mohou být použita pouze způsobem, který je uveden a v souladu s předpisy.
 2. Ustanovení tohoto nařízení týkající se spotřebitele, týkající se odstoupení od smlouvy a reklamace, se vztahují na fyzickou osobu, která uzavírá smlouvu přímo související s její obchodní činností, pokud obsah této smlouvy prokáže, že pro ni nemá profesionální povahu, což má za následek zejména z předmětu své podnikatelské činnosti, zpřístupněné na základě ustanovení o centrálním registru a informacích o hospodářské činnosti. Ustanovení o mimosoudních způsobech vyřizování stížností a opravných prostředků se nepoužijí.
 3. Řešení veškerých sporů mezi prodejcem a zákazníkem, který je spotřebitelem, bude předloženo příslušným soudům v souladu s příslušnými ustanoveními občanského soudního řádu.
 4. Řešení veškerých sporů mezi prodejcem a zákazníkem, který je podnikatelem, bude předloženo soudu příslušnému podle sídla prodejce.
 5. Ve věcech, na které se tato nařízení nevztahují, ustanovení občanského zákoníku, ustanovení zákona o poskytování elektronických služeb, ustanovení zákona o právech spotřebitele a další příslušná ustanovení polského práva.
 6. Každý zákazník bude informován o všech změnách těchto předpisů prostřednictvím informací na hlavní stránce internetového obchodu, které obsahují seznam změn a datum jejich vstupu v platnost. Zákazníci, kteří mají účet, budou navíc o změnách informováni spolu s jejich souhrnem na e-mailovou adresu, kterou uvedli. Datum vstupu změn v platnost nebude kratší než 14 dnů ode dne jejich oznámení. Pokud zákazník, který má zákaznický účet, nepřijme nový obsah Pravidel, je povinen o této skutečnosti informovat Prodávajícího do 14 dnů ode dne oznámení změny předpisů. Oznámení prodejci o nepřijetí nového obsahu předpisů má za následek ukončení smlouvy.
Loading...